[06.03.2014]


Thu về mới chỉ hôm qua,
Nhưng nay thu đã bỏ ta đi rồi.
Trông thu với những bồi hồi
Xa thu với những mộng đời còn nguyên.

©

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: